gmg-cracovia2016.it

Metodické pokyny CKO a ÚV SR | Partnerská dohoda

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí

Ministerstvo financií Slovenskej republiky - finance.gov.sk

“FinStat nám uľahčil a zrýchlil prácu pri kreditnej analýze našich obchodných partnerov. Používame FinStat Premium hlavne na exportovanie účtovných závierok …

WITT&KLEIM Advokátska kancelária s.r.o. | Profil kancelárie

partneri verejného sektora
Najviac financií na cezhraničnú spoluprácu pochádza z eurofondov a samosprávy v pohraničí sa výrazne inšpirujú u susedov. Vyplýva to z prieskumu

Letisko Poprad - Tatry

Úvodná stránka; Výzvy. Vyhlásené výzvy; Plánované výzvy; Výzvy podľa oblasti záujmu; Výzvy na výber odborných hodnotiteľov; Ako získať podporu z EÚ fondov

343/2015 Z.z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zm

Štátny rozpočet v marci so schodkom 1,165 mld. eur. Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 44,1 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 1,5 %.

Konkurzné konanie č. 30K/31/2015 [ukončené] - finstat.sk

© Národná banka Slovenska Plná verzia stránky. © Národná banka Slovenska Mobilná verzia stránky

iSamosprava | Všetko o portáli isamosprava.sk

Uvedené odmeny sú len indikatívne a odmena za konkrétnu právnu službu vždy zohľadňuje časovú a odbornú náročnosť právnej služby a zodpovednosť, ktorá s právnou službou súvisí.

Obchodný zákonník a jeho veľká novela | Právne Noviny

Atlas rómskych komunít . Projekt Atlas rómskych komunít 2013 realizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Atlas rómskych komunít , Ministerstvo vnútra SR - Rómske

Fúzie obchodných spoločností. V zmysle schváleného návrhu nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť, ktorá by bola v úpadku.

Zápis firmy do Registra partnerov verejného sektora

Slovenský zväz bytových družstiev je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka a združuje stavebné bytové družstvá, bytové družstvá a správcovské družstvá na presadzovanie ich ekonomických, legislatívnych, spoločenských a kultúrnych potrieb v podmienkach trhového prostredia

343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní | Aktuálne znenie

Centrálna nezisková spoločnosť na základe licencie pre portál isamosprava.sk získanej pre územie Slovenskej republiky spustila od 12.11.2012 unikátny samofinancovateľný portál pre samosprávu na Slovensku - Centrálny portál pre samosprávu (ďalej len „Centrálny portál“), ktorého cieľom je stať sa významným partnerom

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin Buraj, s.r.o

partneri verejného sektora
© Národná banka Slovenska Plná verzia stránky. © Národná banka Slovenska Mobilná verzia stránky

Domov | Partnerská dohoda

partneri verejného sektora
Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

Cenník | JAKUBEK & PARTNERS | advokátska kancelária

partneri verejného sektora
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.